Nájemní vztahy jsou významným smluvním vztahem, kterým jedna smluvní strana poskytne druhé smluvní straně právo k užívání nemovitosti, nebo její části ať už za účelem bydlení, nebo jiným. Nájemní vztahy se řídí zejména těmito právními předpisy:

  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který je základním právním předpisem pro úpravu nájemních vztahů obecně a zejména uceleně upravuje práva a povinnosti stran při nájmu bytu

  • zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění pozdějších přepisů, kterým se řídí postupy při vypořádávání vyúčtování služeb

  • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, které definuje, jaké drobné opravy musí provádět nájemce a jaké opravy již musí zajistit pronajímatel

Smluvní podmínky nájmu bytu

Podmínky nájmu bytu z větší části vyplývají přímo ze zákonných ustanovení upravujících práva a povinnosti pronajímatele i nájemce. Některá práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena odlišně od zákona a jsou v nájemní smlouvě výslovně uvedena. V takovém případě mají taková práva a povinnosti před zákonnou úpravou přednost. Městská realitní agentura plně chrání a respektuje práva nájemců.

Základní povinností nájemce je řádné a včasné placení nájemného, přičemž každé nájemné je splatné nejpozději ke konci příslušného měsíce, za který je hrazeno. Při sjednávání nájemní smlouvy může být sjednána úhrada nájemného na šest měsíců dopředu.

Pronajímatel má sjednáno právo jednostranně změnit výši záloh na služby spojené s užíváním bytu. Cílem je dosažení rovnováhy mezi zálohami a skutečnou spotřebou podle předchozích období, aby nájemci nebyli vystavování povinnosti doplácet vysoké nedoplatky.

Skutečnost, že nájemce zároveň vlastní jinou nemovitost určenou k bydlení (byt, rodinný dům), není na překážku, i tak může uzavřít nájemní smlouvu, avšak v takovém případě je předpis nájemného vyšší o 50 %.

První nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců, podruhé se doba opakuje a následně se již uzavírá smlouva na dobu určitou jednoho roku. Nájemce, který řádně užívá byt nepřetržitě po dobu tří let, může požádat o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Pronajímatel má vyhrazené právo na dodržování maximálního počtu osob v jednotlivých bytech, pronajímatel stanovuje maximální počty osob takto:

  • Jednopokojové byty – max. 4 osoby
  • Dvoupokojové byty – max. 5 osob
  • Třípokojové byty – max. 6 osob
  • Čtyřpokojové byty – max. 7 osob
  • Pětipokojové byty – max. 10 osob

Během trvání nájmu jsou nájemcům k dispozici správci, kteří pomáhají řešit situace vzniklé v souvislosti s užíváním bytů.