Vyúčtování služeb se v obecné rovině řídí zákonem č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění pozdějších předpisů, přičemž Městská realitní agentura provádí vyúčtování jen těch služeb, které v souvislosti s užíváním bytu zajišťuje. Nájemci sami sjednávají s dodavateli energií vlastní dodavatelské smlouvy.

Služby spojené s užíváním bytu se vypořádají vždy jednou ročně, přičemž rozhodným obdobím je kalendářní rok.

Odečty měřičů spotřeby vody se provádějí vždy ke konci roku (k 31.12.) s tím, že nájemce je minimálně 3 dny dopředu informován o termínu a časovém rozmezí provedení odečtu v domě a to vylepením na informační místo v domě a individuálně vhozením informačního lístku do poštovní schránky. Měřiče tepla se odečítají dálkově elektronicky jednou za kalendářní rok.

Ostatní služby, pokud jsou spolu s nájmem poskytovány, jsou vypořádány společně s výše uvedenými službami.

Vlastní vyúčtování nájemce obdrží nejpozději do 30. dubna následujícího roku, přičemž splatnost rozdílu mezi součtem zaplacených záloh a skutečným nákladem za spotřebu (přeplatku či nedoplatku) nastává dnem 31. srpna. Nájemce má právo proti vyúčtování služeb podat námitky, pokud nesouhlasí s vyhotovením, nebo výsledkem vyúčtování, nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování. Podané námitky Městská realitní agentura zpracuje a posoudí do 30 dnů od jejich doručení.

Upozornění:

  • Nájemce je povinen umožnit odečet měřičů spotřeby ve stanovený den podle vyvěšeného harmonogramu, případně spolupracovat na náhradním termínu odečtu
  • Nájemce je povinen hradit nájemné i v případě existence přeplatku, ten totiž neslouží jako náhrada za stanovené nájemné a výpadek v placení nájmu tak může navzdory existence přeplatku vést až k výpovědi z nájmu
  • Splatný přeplatek je započten na jakékoli existující splatné dluhy nájemce

Každý nájemce při uzavření nájemní smlouvy obdrží Pravidla pro uživatele bytů a nebytových prostor, ve kterých je postup vyúčtování služeb také přehledně uveden.