Městská realitní agentura (MRA) zajišťuje pronájem bytů ve vlastnictví města Havířova. Pronajímatelem v právním smyslu je tedy statutární město Havířov, nicméně veškerý kontakt s nájemci, včetně příjmů žádostí o nájem bytu, zajišťuje naše společnost MRA jako tzv. správce. Tato forma spolupráce poskytuje všem našim nájemcům dvě základní výhody. První výhoda spočívá v záruce poctivého přístupu a přísného respektování zákonů, což je dáno veřejnoprávní povahou pronajímatele, ta druhá plyne ze skutečnosti, že společnost MRA je jako tržní subjekt motivována k poskytování služeb na co nejvyšší úrovni. Díky nízké hladině nájemného u bytů do 75 Kč /m2 jsou městské byty vysoce žádané, proto bylo nezbytné stanovit pravidla (zásady), podle kterých přidělování městských bytů probíhá.

Pronajímání běžných bytů

Pronájem běžných bytů, které nepodléhají zvláštnímu režimu (viz níže), se řídí Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova. Jakmile se uvolní městský byt, zajistí MRA jeho potřebné opravy či modernizaci. Následně vyhlásí byt formou tzv. Záměru pronájmu, který se zveřejňuje vyvěšením na všech agenturách MRA a na těchto webových stránkách:

Zájemci o byt mají možnost v předepsaném termínu absolvovat prohlídku bytu a ve stanovené lhůtě si u MRA podat Žádost o byt, včetně zaplacení předepsané jistoty (zálohy) ve výši 5.000,- Kč.

Jelikož přidělení bytu konkrétní osobě musí schválit Rada města Havířova, je složení jistoty nezbytné také proto, aby byly zpracovávány jen vážně míněné žádosti. Všem neúspěšným žadatelům se jistota automaticky vrací. K propadnutí jistoty dojde v případě, kdy žadatel, kterému byl byt Radou města Havířova přidělen, následně odmítne uzavřít nájemní smlouvu nebo k tomu neposkytne potřenou součinnost.

Zájemců o konkrétní byt je zpravidla více, proto vždy po uplynutí lhůty pro podání žádosti zasedá komise z řad zaměstnanců MRA, která za účasti pověřeného zaměstnance Magistrátu města Havířov posuzuje žádosti na vyhlášené byty z hlediska splnění podmínek a následně vylosuje ke každému bytu max. 3 žadatele. Přitom se zaznamenává také pořadí vylosování od 1. do 3 místa. Seznam bytů a vylosovaných žadatelů vč. pořadí je následně předkládán Radě města Havířova, která s rozhodne o přidělení bytů konkrétním žadatelům. Pokud následně např. žadatel první v pořadí odmítne, uzavírá se nájemní smlouva s žadatelem, který byl druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí.

V případě získání bytu se před uzavřením nájemní smlouvy hradí jistota ve výši 3 násobku čistého nájmu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců, nájemné a služby se hradí měsíčně.

Celé znění Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova PDF

Pronajímaní bytů v domě Tesařská 321/1 Havířov-Město    

Zvláštní režim pronajímání bytů na adrese Tesařská 321/1 Havířov-Město je dán tím, že rekonstrukce předmětného domu byla realizována v rámci dotačního programu. Touto rekonstrukcí vzniklo 46 bytových jednotek o velikosti 1+kk a podlahové ploše 29 m² – 34 m², z nichž 5 bytů je upravitelných, tj. využitelných pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále jsou 3 byty určeny pro azylanty, kteří jsou účastníky Státního integračního programu.

Vedle bytů určených pro handicapované osoby a bytů pro azylanty je zbývající většina bytů určena nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Žadatelé o tyto byty musí již při podání žádosti dokládat své příjmy, přičemž o byt mohou žádat samostatně žijící osoby, jejichž průměrný měsíční příjem za posledních šest měsíců nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy zveřejněné Českým statistickým úřadem, nebo osoby žijící s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v předchozích šesti měsících 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

U těchto bytů se neskládá jistota (záloha) spojená s vyřízením žádosti o byt. V případě získání bytu se hradí jistota v pevné výši 3.000,- Kč a nájemné i zálohy na služby se hradí měsíčně.

V případě více žadatelů o jeden byt probíhá losování podobně jako u běžných bytů. O přidělení bytu konkrétnímu žadateli rozhoduje Rada města Havířova.

Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku (nejdéle však na dva roky) s možností prodloužení.

Celé znění zásad pro uzavírání nájemních smluv k bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 PDF

Pronajímání bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou – „DPS“)

Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje zvláštní úpravy bytu nebo poskytování zvláštní zdravotní péče.

Byty v Domech s pečovatelskou službou jsou v Havířově v těchto lokalitách:

  1. Karvinská, Havířov-Město
  2. Mládežnická, Havířov-Podlesí
  3. Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
  4. Opletalova, Havířov–Šumbark
  5. Střední, Havířov–Šumbark.

 

Přidělení bytů se řídí naléhavostí bez možnosti výběru lokality.

Příjem a vyřizování žádostí zajišťuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova. Kontakty na příslušné pracovníky a více informací naleznete na webových stránkách Magistrátu města Havířov.

Uzavírání a ukončování nájemních smluv na byty v DPS a vyúčtování nájemného a služeb s nájmem souvisejících zajišťuje Městská realitní agentura, s.r.o.

Zásady pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) naleznete v sekci Ke stažení

Pronajímání bytů v domech zvláštního určení (bezbariérové byty – „DZU“)

Byty v DZU jsou určeny pro bydlení občanů s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí.

Příjem a vyřizování žádostí zajišťuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova. Kontakty na příslušné pracovníky a více informací naleznete na webových stránkách Magistrátu města Havířov.

Uzavírání a ukončování nájemních smluv na byty v DZU a provádění vyúčtování nájemného a služeb s nájmem souvisejících zajišťuje Městská realitní agentura, s.r.o.

Zásady pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova naleznete v sekci Ke stažení


Kontaktní osoby ve věcech žádostí o byt:

Bytové oddělení MRA

U Lesa 865/3a, Havířov-Město

Romana Bušková
Vedoucí bytového oddělení

Tel.: 596 808 140
E-mail: byty@mra.cz

Vladislava Fasorová
Bytový referent

Tel.: 596 808 160
E-mail: byty-1@mra.cz