Městská realitní agentura (MRA) zajišťuje pronájem bytů ve vlastnictví města Havířova. Pronajímatelem v právním smyslu je tedy statutární město Havířov, nicméně veškerý kontakt s nájemci, včetně příjmů žádostí o nájem bytu, zajišťuje naše společnost MRA jako tzv. správce. Tato forma spolupráce poskytuje všem našim nájemcům dvě základní výhody. První výhoda spočívá v záruce poctivého přístupu a přísného respektování zákonů, což je dáno veřejnoprávní povahou pronajímatele, ta druhá plyne ze skutečnosti, že společnost MRA je jako tržní subjekt motivována k poskytování služeb na co nejvyšší úrovni.

Pronajímání běžných bytů

Pronájem běžných bytů, které nepodléhají zvláštnímu režimu (viz níže), se řídí Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova. Jakmile se uvolní městský byt, zajistí MRA jeho potřebné opravy či modernizaci. Následně vyhlásí byt formou tzv. Záměru pronájmu, který se zveřejňuje vyvěšením na všech agenturách MRA a na těchto webových stránkách:

Zájemci o byt mají možnost v předepsaném termínu absolvovat prohlídku bytu a ve stanovené lhůtě si u MRA podat Žádost o byt, včetně zaplacení předepsané jistoty (zálohy) ve výši 5.000,- Kč.

Jelikož přidělení bytu konkrétní osobě musí schválit Rada města Havířova, je složení jistoty nezbytné také proto, aby byly zpracovávány jen vážně míněné žádosti. Všem neúspěšným žadatelům se jistota automaticky vrací. K propadnutí jistoty dojde v případě, kdy žadatel, kterému byl byt Radou města Havířova přidělen, následně odmítne uzavřít nájemní smlouvu nebo k tomu neposkytne potřenou součinnost.

Zájemců o konkrétní byt je zpravidla více, proto vždy po uplynutí lhůty pro podání žádosti zasedá komise z řad zaměstnanců MRA, která za účasti pověřeného zaměstnance Magistrátu města Havířov posuzuje žádosti na vyhlášené byty z hlediska splnění podmínek a následně vylosuje ke každému bytu max. 3 žadatele. Přitom se zaznamenává také pořadí vylosování od 1. do 3 místa. Seznam bytů a vylosovaných žadatelů vč. pořadí je následně předkládán Radě města Havířova, která s rozhodne o přidělení bytů konkrétním žadatelům. Pokud následně např. žadatel první v pořadí odmítne, uzavírá se nájemní smlouva s žadatelem, který byl druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí.

V případě získání bytu se před uzavřením nájemní smlouvy hradí jistota ve výši 3 násobku čistého nájmu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců, nájemné a služby se hradí měsíčně.

Celé znění Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova PDF

Pronajímaní bytů v domě Tesařská 321/1 Havířov-Město    

Zvláštní režim pronajímání bytů na adrese Tesařská 321/1 Havířov-Město je dán tím, že rekonstrukce předmětného domu byla realizována v rámci dotačního programu. Touto rekonstrukcí vzniklo 46 bytových jednotek o velikosti 1+kk a podlahové ploše 29 m² – 34 m², z nichž 5 bytů je upravitelných, tj. využitelných pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále jsou 3 byty určeny pro azylanty, kteří jsou účastníky Státního integračního programu.

Vedle bytů určených pro handicapované osoby a bytů pro azylanty je zbývající většina bytů určena nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Žadatelé o tyto byty musí již při podání žádosti dokládat své příjmy, přičemž o byt mohou žádat samostatně žijící osoby, jejichž průměrný měsíční příjem za posledních šest měsíců nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy zveřejněné Českým statistickým úřadem, nebo osoby žijící s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v předchozích šesti měsících 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

U těchto bytů se neskládá jistota (záloha) spojená s vyřízením žádosti o byt. V případě získání bytu se hradí jistota v pevné výši 3.000,- Kč a nájemné i zálohy na služby se hradí měsíčně.

V případě více žadatelů o jeden byt probíhá losování podobně jako u běžných bytů. O přidělení bytu konkrétnímu žadateli rozhoduje Rada města Havířova.

Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku (nejdéle však na dva roky) s možností prodloužení.

Celé znění zásad pro uzavírání nájemních smluv k bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 PDF

Pronajímání bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou – „DPS“)

Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje zvláštní úpravy bytu nebo poskytování zvláštní zdravotní péče.

Byty v Domech s pečovatelskou službou jsou v Havířově v těchto lokalitách:

  1. Karvinská, Havířov-Město
  2. Mládežnická, Havířov-Podlesí
  3. Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
  4. Opletalova, Havířov–Šumbark
  5. Střední, Havířov–Šumbark.

 

Přidělení bytů se řídí naléhavostí bez možnosti výběru lokality.

Příjem a vyřizování žádostí zajišťuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova. Kontakty na příslušné pracovníky a více informací naleznete na webových stránkách Magistrátu města Havířov.

Uzavírání a ukončování nájemních smluv na byty v DPS a vyúčtování nájemného a služeb s nájmem souvisejících zajišťuje Městská realitní agentura, s.r.o.

Zásady pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) naleznete v sekci Ke stažení

Pronajímání bytů v domech zvláštního určení (bezbariérové byty – „DZU“)

Byty v DZU jsou určeny pro bydlení občanů s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí.

Příjem a vyřizování žádostí zajišťuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova. Kontakty na příslušné pracovníky a více informací naleznete na webových stránkách Magistrátu města Havířov.

Uzavírání a ukončování nájemních smluv na byty v DZU a provádění vyúčtování nájemného a služeb s nájmem souvisejících zajišťuje Městská realitní agentura, s.r.o.

Zásady pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova naleznete v sekci Ke stažení


Kontaktní osoby ve věcech žádostí o byt:

Bytové oddělení MRA

U Lesa 865/3a, Havířov-Město

Romana Fialová
Vedoucí bytového oddělení

Tel.: 596 808 140
E-mail: byty@mra.cz

Vladislava Fasorová
Bytový referent

Tel.: 596 808 160
E-mail: byty-1@mra.cz