Po rozhodnutí Rady města Havířova o uzavření nájemních smluv s konkrétními žadateli jsou tito žadatelé kontaktování pracovníky MRA a dostaví se k uzavření smlouvy. Před podepsáním nájemní smlouvy je žadatel povinen doložit k nahlédnutí doklad o výši příjmu, kterou uvedl v žádosti o byt.

Smlouva o nájmu bytu bude s vybraným žadatelem uzavřena, pokud splní všechny podmínky stanovené těmito Zásadami a vyhlášeným Záměrem pronájmu, tj. zejména uhradí jistotu a uzavře s pronajímatelem dohodu formou notářského zápisu, v níž se zaváže se splnit pohledávky a jiné nároky pronajímatele vyplývající z nájemního vztahu a v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (nařízena exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní (dále jen „NZ se svolením k vykonatelnosti“). Sepis NZ se svolením k vykonatelnosti zajistí na náklady nájemce pronajímatel k okamžiku uzavření nájemní smlouvy; náklady budou účtovány dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů. Náklady na sepis NZ se svolením k vykonatelnosti jsou splatné k okamžiku uzavření nájemní smlouvy. Podmínka sepisu NZ se svolením k vykonatelnosti, včetně povinnosti nájemce zaplatit náklady s tím spojené, se uplatní obdobně také v případě prodloužení či opakovaného uzavření nájemní smlouvy, nebyl s nájemcem bytu NZ se svolením k vykonatelnosti dosud pořízen nebo není-li nájemní vztah z jiných důvodů tímto způsobem zajištěn. Nesplnění podmínek dle toho odstavce se považuje za odmítnutí bytu žadatelem resp. za nesplnění podmínek pro prodloužení smlouvy stávajícím nájemcem.

Nájem bytu vzniká uzavřením nájemní smlouvy. Není-li na jiném místě v těchto Zásadách stanoveno jinak, popř. nebude-li rozhodnuto vlastníkem v jednotlivých případech odlišně, platí pro nájemní poměr ustanovení uvedená v tomto článku níže.

Město pronajme byt občanovi na dobu určitou 6 měsíců za nájemné stanovené v Záměru. RMH může rozhodnout o případných benefitech (např. snížení nájemného atp.), které budou specifikovány ve vyhlášeném Záměru pronájmu (např. pro část města, lokalitu, stav bytu, umístění bytu atp.). V případě, že nájemce plní veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, především neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách spojených s bydlením, lze po skončení nájmu nájemní vztah prodloužit o dalších 6 měsíců.

V dalším období lze obnovovat nájemní smlouvu vždy o další rok za předpokladu, že nájemce řádně plní povinnosti nájemce bytu vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, především neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a zálohách na služby spojené s bydlením. V případě dlužné částky na nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením, lze nájemní smlouvu obnovit v případě, že nájemce řádně a včas uzavře a dodržuje sjednaný splátkový kalendář tohoto nedoplatku.

Plní-li nájemce své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, především neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách spojených s bydlením nepřetržitě po dobu 3 let, lze po této době nájemní poměr změnit na dobu neurčitou.

Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci). Jistota je stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného ke dni uzavření nájemní smlouvy zaokrouhlené na celé stokoruny dolů. Nájemci bude započtena složená záloha na jistotu uhrazená při podání Žádosti. Pronajímatel je oprávněn jistotu použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem. Jistota bude požadována i po osobách, které se stanou nájemci bytu v důsledku přechodu nájmu bytu. Složením jistoty žadatel (nájemce) vyjadřuje vědomý a bezvýhradný souhlas s tím, že úroky z jistoty budou ročně úročeny úrokem ve výši diskontní sazby ČNB k 1. lednu příslušného roku. Žadatelé (nájemci) složením jistoty berou na vědomí, že výše úroku z jistoty je stanovena v takto nižší sazbě s ohledem na skutečnost, že úrok z jistoty není přenášen na nájemce a nijak se nepromítá do výše nájemného v obecních bytech.

V případě neuzavření nájemní smlouvy z důvodu na straně žadatele bude žadateli ze složené zálohy na jistotu stržena částka ve výši 1.000,- Kč, která propadá pronajímateli jako paušální náhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti; ve zbývající části bude žadateli záloha na jistotu vrácena v souladu s těmito Zásadami. Případné odmítnutí bytu musí být žadatelem provedeno písemnou formou. Za odmítnutí bytu se považuje také skutečnost, kdy žadatel na základě výzvy ze strany MRA neuzavře nájemní smlouvu do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva se žadateli doručuje na jím poslední sdělenou adresu a  doručením se rozumí i situace, kdy byl žadatel uvědomen o uložení dopisu na poště a tento si nevyzvedl, popř. je-li tato zásilka vrácena s uvedením adresát neznámý.