Po rozhodnutí Rady města Havířova o uzavření nájemních smluv s konkrétními žadateli jsou tito žadatelé kontaktování pracovníky MRA a dostaví se k uzavření smlouvy. Před podepsáním nájemní smlouvy je žadatel povinen doložit k nahlédnutí doklad o výši příjmu, kterou uvedl v žádosti o byt.

Smlouva o nájmu bytu bude s vybraným žadatelem uzavřena, pokud splní všechny podmínky stanovené příslušnými zásadami a záměrem pronájmu, tj. v případě získání bytu v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí se hradí jistota ve výši 3 násobku čistého nájmu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců, přičemž nájemné je ke dni uzavření nájemní smlouvy potřeba uhradit dopředu na celé šestiměsíční období. Zálohy na služby se hradí měsíčně.

V případě bytů v lokalitě Havířov-Šumbark se hradí jistota pouze ve výši 1,5 násobku čistého nájemného a nájemné i služby se hradí měsíčně.

Plní-li nájemce své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, lze nájemní smlouvu po uplynutí prvních 6 měsíců prodloužit na období dalších 6 měsíců. Další prodloužení v případě řádného plnění povinností z nájmu se již provádí (opakovaně) na dobu jednoho roku. Plní-li nájemce své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, především neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách spojených s bydlením nepřetržitě po dobu 3 let, lze po této době nájemní poměr změnit na dobu neurčitou.

Po uzavření nájemní smlouvy k bytu MRA písemně vyrozumí všechny žadatele, kteří nebyli vybráni, případně byli vyřazení z důvodu nesplnění podmínek pronájmu. Těmto žadatelům bude vrácena záloha na jistotu.

V případě neuzavření nájemní smlouvy z důvodu na straně žadatele, propadá žadatelem uhrazená záloha na jistotu. Případné odmítnutí bytu musí být žadatelem provedeno písemnou formou. Za odmítnutí bytu se považuje také skutečnost, kdy žadatel na základě výzvy ze strany MRA neuzavře nájemní smlouvu do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva se žadateli doručuje na jím poslední sdělenou adresu a  doručením se rozumí i situace, kdy byl žadatel uvědomen o uložení dopisu na poště a tento si nevyzvedl, popř. je-li tato zásilka vrácena s uvedením adresát neznámý.