Městská realitní agentura s.r.o. zahájila provoz MRA Bonus Card, se kterou mohou nájemci bytů ve správě MRA získat mnoho atraktivních výhod. MRA vyjednává se smluvními partnery pro nájemce slevy a výhody v širokém spektru poskytovaných služeb a to nejen v Havířově, ale i v okolních městech.

MRA Bonus Card může získat takřka každá rodina

Stačí pro to jen vyplnit objednávkový formulář pohodlně na webu, případně na kterékoli agentuře MRA písemně. Obratem bude MRA Bonus Card vyhotovena a předána v místě bydliště.

Pro nájemce bytů je MRA Bonus Card po celou dobu užívání zcela zdarma!

Aktuální slevy a promo akce


Tím ale nekončíme, na další slevy se můžete těšit, budeme je postupně přidávat.

Objednat MRA bonus card ZDARMA

Seznamte se s všeobecnými podmínkami užívání MRA Bonus Card, případně si tyto podmínky zde vytiskněte.

Všeobecné podmínky pro držitele MRA Bonus Card

 

 1. Principy Programu
  • Tyto Všeobecné podmínky pro držitele MRA Bonus Card (dále jen „Karta“) a principy programu výhod (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky účasti v programu výhod MRA Bonus Card ( dále jen „Program“) provozovaném Městskou realitní agenturou, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČ: 64084744, vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631 (dále jen „MRA“).
  • Program je určen nájemcům v nemovitostech ve vlastnictví statutárního města Havířova a spravovaných MRA a významným smluvním partnerům MRA.
  • Držitelé Karty tuto využívají bezplatně a na základě prokázání se Kartou požívají služeb, slev, či jiných úlev poskytnutých smluvními partnery (dále jen „výhod“) sjednaných MRA s účastníky Programu.
  • Smluvní vztah mezi MRA a držitelem vzniká okamžikem přijetí a schválení žádosti o vyhotovení Karty.
 2. Podmínky a vznik členství v Programu
  • Členem Programu se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která užívá byt ve vlastnictví statutárního města Havířova spravovaný MRA po dobu nejméně jednoho roku a po tuto dobu plní řádně veškeré povinnosti plynoucí z nájemního vztahu a která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do Programu, případně řádně vyplní a odešle elektronický objednávkový formulář. Členem Programu se také může stát fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která se svou bezvadnou dosavadní spoluprací s MRA zaslouží o předání VIP Karty.
  • Na členství v Programu není právní nárok.
  • Vícenásobné členství není možné.
  • V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností MRA.
  • Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky držitel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
  • MRA nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených žadatelem v přihlášce nebo sdělených členem Programu při změně údajů.
 3. Karta
  • MRA vydává v rámci Programu Kartu pro fyzické osoby, na které je uvedeno jméno, příjmení a adresa držitele a doba platnosti Karty.
  • MRA také vydává v rámci Programu Kartu pro významné smluvní partnery, na které je uvedeno, že se jedná o VIP Kartu pro smluvní partnery a dále je uveden obchodní název smluvního partnera.
  • Platnost Karty je 24 měsíců.
  • Karta je nepřenositelná a jedné osobě může být vydána pouze jedna Karta.
  • Po uplynutí platnosti Karty je nutné zažádat o vystavení nové Karty a to stejným způsobem, jako při podání žádosti Karty předchozí. Žádost o vystavení nové Karty se posuzuje stejně jako prvotní žádost.
 4. Pravidla a podmínky Programu a používání Karty
  • Karta je vydána po odevzdání řádně a pravdivě vyplněné písemné či elektronické žádosti a slouží k prokázání příslušnosti držitele do Programu a čerpání Výhod u smluvních partnerů MRA. Při použití Karty v souvislosti se službami smluvních partnerů se uplatní tyto Podmínky pouze v případě, nestanoví-li podmínky smluvního partnera jinak.
  • Člen je povinen se s podmínkami použití Karty u smluvního partnera seznámit.
  • Karta zůstává vlastnictvím MRA.
  • Jakákoli odpovědnost MRA za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou Karty je vyloučena.
  • Seznam pro držitele dostupných Výhod je uveřejněn na webových stránkách MRA www.mra.cz.
  • Uvedené Výhody jsou garantovány pro držitele Karty přímo smluvními partnery. MRA nenese odpovědnost za skutečnost, že smluvním partnerem garantovaná Výhoda uvedená v seznamu se stane držitelům Karty nedostupná. Smluvní partneři mají povinnost ve svých provozovnách uveřejnit, jaké Výhody pro držitele Karty poskytují.
  • Každá změna Výhod bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.mra.cz, nebo na webových stránkách poskytujícího smluvního partnera. Jednotlivé podmínky využití konkrétní Výhody jsou uvedeny vhodným způsobem v seznamu Výhod na mra.cz a na webových stránkách smluvního partnera, přičemž platí, že není-li to u dané Výhody omezeno, je možné ji využívat opakovaně a spolu s držitelem pro neomezený počet osob.
 5. Dotazy a připomínky
  • Veškeré případné dotazy či připomínky týkající se využívání Výhod, zejména neposkytnutí garantované Výhody smluvním partnerem držiteli Karty, je vhodné sdělit MRA, a to jakýmkoli vhodným způsobem, písemně na adrese MRA, či elektronicky na email karta@mra.cz. O všech takových dotazech, připomínkách, či sporech v souvislosti s Programem rozhoduje s konečnou platností MRA.
  • MRA není nijak odpovědná za neposkytnutí Výhody držiteli Karty, není povinna kompenzovat nemožnost uplatnění Výhody, ani se nezaručuje za splnění takové povinnosti smluvním partnerem.
 6. Ukončení a zánik členství v Programu
  • Držitel Karty může svoje členství kdykoliv zrušit, a to telefonicky, písemně, či elektronicky emailem na karta@mra.cz žádostí o ukončení členství v Programu MRA. Členství zaniká odevzdáním/doručením Karty do rukou MRA.
  • MRA je oprávněno zrušit členství držiteli v případě pozbytí oprávnění k držbě Karty. Okamžikem zrušení či ukončení členství z jakéhokoli důvodu je držitel povinen odevzdat/doručit Kartu do rukou MRA.
  • Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství v Programu.
  • Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Programu zůstává držiteli zachováno.
 7. Ochrana osobních údajů
  • MRA zpracovává jako správce osobních údajů osobní údaje držitelů Karet za těmito účely;
   • Zajišťování fungování a správy Karty,
   • Využívání Výhod poskytovaných držiteli Karty,
   • pro interní, marketingové a propagační účely MRA, včetně zasílání obchodních nabídek a přehledů slev, zejména prostřednictvím e-mailu.
  • Osobní údaje může MRA zpracovávat na základě uděleného souhlasu, bez tohoto souhlasu není možné osobní údaje zpracovávat a členství v Programu tím bez dalšího zaniká.
  • Správce MRA je oprávněna zpracovávat toliko dále uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, email) a to nejvýše po dobu trvání platnosti Karty (24 měsíců od vydání).
  • Zpracovávání předmětných osobních údajů bude provádět MRA prostřednictvím svých pracovníků, dalšími příjemci osobních údajů mohou být výhradně účastníci Programu, přičemž osobní údaje jim mohou být zpřístupněny jen za účelem ověření pravosti Karty a oprávněnosti držení Karty.
  • Subjekt osobních údajů souhlasí, že MRA ověří skutečnost, že je řádným nájemcem bytu ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to v databázi nájemců nahlédnutím na jeho osobní údaje.
  • Subjekt osobních údajů je poučen o těchto svých právech spojených s udělením souhlasu pro zpracování osobních údajů:
   • právo vzít souhlas zpět, souhlas odvolat,
   • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje MRA zpracovává,
   • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • právo vyžádat si přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na MRA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • MRA považuje veškeré osobní údaje za důvěrné a použije je pouze pro účely, ke kterým byly poskytnuty.
 8. Změny Podmínek a ukončení Programu
  • MRA si vyhrazuje právo Program kdykoliv bez náhrady ukončit. MRA je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.mra.cz.
  • Držitel Karty souhlasí se změnami Podmínek okamžikem uplatnění Výhody po jejich uveřejnění na uvedených webových stránkách.
 9. Závěrečná ustanovení
  • Pokud není v těchto všeobecných podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z této smlouvy mezi MRA a držitelem Karty zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  • Tyto Všeobecné podmínky členství v Programu jsou platné a účinné od 1. 2. 2018.