Společnost Městská realitní agentura, s.r.o. zajišťuje výběr dodavatelů pro veřejné zakázky související zejména s opravami a údržbou spravovaných nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Havířova. V těchto případech je tedy zadavatelem ve smyslu zákona přímo statutární město Havířov, přestože výběr dodavatele realizuje jménem města naše společnost. V případech, kdy MRA nakupuje dodávky, služby nebo stavební práce pro vlastní potřebu, je veřejným zadavatelem Městská realitní agentura, s.r.o.

Upozornění pro dodavatele

Vážení obchodní partneři,

v poslední době jsme od vícero dodavatelů stavebních prací obdrželi žádosti, jimiž se na základě obecného odkazu na nevyhovující situaci na stavebním trhu domáhají zejména navýšení již sjednaných cen díla, či prodloužení termínu pro provedení díla apod.

Upozorňujeme tímto všechny dodavatele, že stavební práce prováděné pro statutární město Havířov, či přímo pro společnost Městská realitní agentura, s.r.o., představují plnění veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Bez ohledu na hodnotu veřejné zakázky je jak při jejím zadání, tak při její realizaci, nutno vždy důsledně dbát na dodržování základních zásad zadávání veřejných zakázek.

Jakékoli pozdější změny uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou přípustné pouze tehdy, nejsou-li s těmito zásadami v rozporu. Jelikož jak nabídková cena, tak termín provedení díla představují ve většině případů též hodnotící kritéria, jsou změny těchto parametrů v zásadě vyloučeny. Takové změny zpravidla mění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a často také platí, že pokud by změněné parametry byly uplatněny již v původním zadávacím řízení, mohly by umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele.

Ačkoli nelze vyloučit situace, kdy dodavateli zabrání ve splnění jeho závazku vyšší moc, obecně platí, že nekonkrétní odkaz na protiepidemická opatření či na situaci na stavebním trhu nelze za vyšší moc, tedy za objektivně nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti znemožňující splnění povinnosti dle smlouvy o dílo, považovat. Strany musí vynaložit veškeré úsilí ke splnění smlouvy. Pouhý fakt, že se plnění stalo obtížnější, nezbavuje dodavatele odpovědnosti za řádné splnění smlouvy, neboť jistá míra znesnadnění plnění smlouvy je kryta podnikatelským rizikem. Jestliže by dodavatel byl schopen smlouvu řádně splnit, pokud by přijal rozumná opatření, jako je např. odpovídající předzásobení se materiálem, jeho včasná objednávka, či úprava organizace prací, nebude podmínka objektivní neodvratitelnosti splněna a o vyšší moci nelze hovořit.

Na základě výše uvedeného tímto všechny dodavatele vyzýváme k důslednému vyhodnocování rizik a včasnému přijetí potřebných opatření tak, aby řádně splnili své závazky, a to jak vůči statutárnímu městu Havířov, tak vůči společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.

V této sekci naleznete vybrané veřejné zakázky malého rozsahu, ať už je zadavatelem statutární město Havířov, či MRA. Významné veřejné zakázky jsou dále zveřejňovány na profilu zadavatele:

Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova

Aktuální veřejné zakázky společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.