Vážení předsedové, členové statutárních orgánů a členové společenství vlastníků jednotek, rádi bychom Vás oslovili s nabídkou našich služeb v oblasti správy a vedení účetnictví pro subjekty společenství vlastníků jednotek. Společnost Městská realitní agentura, s.r.o., jako specialista na správu bytového fondu v majetku Statutárního města Havířov nabízí také komplexní služby v oblasti zajišťování správy domů, bytů a pozemků pro společenství vlastníků jednotek dle individuálních požadavků jednotlivých klientů. V současné době firma poskytuje služby pro společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v Havířově a městě Orlová.

Naše nabídka je zaměřena na všechny členy společenství vlastníků jednotek, kteří chtějí mít v pořádku vedení podvojného účetnictví a dostát všem legislativním požadavkům týkajících se správy domu a pozemku.

Nabízíme činnosti v oblastech

Předpis a evidence plateb

Ekonomika a účetnictví

Stavebně – technická činnost

Obchodně – právní činnost

Administrativní činnost

V případě Vašeho zájmu o naše služby a osobním jednání zpracujeme cenovou nabídku dle požadavků a potřeb Vašeho SVJ, ať si budete přát kompletní servis, nebo jen dílčí službu, jako například roční vyúčtování služeb či vedení účetnictví.

Jestliže Vás naše nabídka poskytování správy zaujala, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech či e-mailech.

Popková Lucie
Správa SVJ

Tel.: 596 808 143
E-mail: uctosvj@mra.cz

Bušková Romana
Správa SVJ

Tel.: 596 808 140
E-mail: byty@mra.cz


#1

V oblasti předpisu a evidence plateb

 • zajišťujeme předpis a kontrolu zálohových plateb (na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku a na úhrady za plnění spojené
  s užíváním jednotky),
 • Vedeme přehlednou evidenci dlužných plateb (vedení přehledu neplatičů, poskytnutí součinnosti při dodání podkladů k podání žalob a soudnímu jednání),
 • do 15. dne následujícího po skončení měsíce předáváme přehled neplatičů zálohových plateb na služby a energie a na správu domu a pozemku předsedovi výboru SVJ,
 • 30.4. následujícího kalendářního roku, na základě dodaných podkladů provádíme roční vyúčtování předepsaných záloh na služby a energie spojené s užíváním jednotek jednotlivým vlastníkům bytových jednotek,
 • do 30.4. následujícího roku provádíme vyúčtování záloh na správu domu a pozemku a záloh na vlastní správní činnost, včetně vyhotovení položkového výčtu čerpání dlouhodobých záloh na jednotlivé vlastníky s vyčíslením zůstatku dlouhodobých záloh na bytovou jednotku i na dům,
 • společně s vyúčtováním služeb provedeme a předáváme vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu pro jednotlivé vlastníky jednotek – náklady vlastní správní činnosti,
 • přeplatky a nedoplatky z vyúčtování záloh na služby a energie spojené s užíváním jednotek po dohodě s příkazcem vypořádáváme převodem na účty jednotlivých vlastníků, případně provádíme zápočty na dlužné pohledávky,
 • dle pokynů příkazce upravujeme zálohy za služby a energie spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb,
 • na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků provádíme úpravy předpisů záloh na správu domu a pozemku a na vlastní správní činnost (dlouhodobé zálohy a ostatní náklady)
 • dle osobních požadavků jednotlivých vlastníků provádíme úpravy evidenčních listů zálohových plateb na služby a energie.

nadstandardně:

 • zpracování potvrzení na vlastní žádost vlastníka bytové jednotky
 • zpracování rozboru – přehledu plateb vlastníka bytu za delší období než jeden rok

#2

V oblasti ekonomické a účetnictví

 • vedeme účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, dalších souvisejících předpisů a podle doplňujících metodických pokynů příkazce tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
 • do 15-ho dne následujícího po skončení měsíce předáváme v elektronické podobě příkazci účetní závěrku,
 • v termínu stanoveném právními předpisy, zpracujeme a podáváme přiznání k dani z příjmů právnických osob,
 • v zákonném termínu předkládáme příkazci k podpisu roční účetní závěrku v plném rozsahu včetně přílohy,
 • v souladu s příslušnými právními předpisy vedeme veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví a výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok archivovány v archivu příkazníka. V průběhu účetního období umožňujeme příkazci nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálů,
 • dle smluvních podmínek, případně předchozí autorizace provádíme platby za:
  • plnění související s provozem domu a pozemku,
  • služby a energie,
  • náklady vlastní správní činnosti,
  • úhrady spojené s opravami, modernizací, rekonstrukcí domu,
  • veškeré další úhrady po předchozím písemném souhlasu příkazce.

nadstandardně:

 • vedení personálně mzdové agendy zaměstnanců SVJ,
 • vedení personálně mzdové agendy za výkon funkce ve statutárním orgánu SVJ,
 • vedení úvěrových účtu a zpracování agendy vyplývající z úvěrových smluv.

#3

V oblasti stavebně technické

 • vedeme seznam pravidelných zkoušek, revizí a kontrol včetně termínů jejich provádění. Upozorňujeme příkazce na nutnost provést revizi. Zajišťujeme provedení všech povinných revizí a kontrol technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy,
 • objednáváme a kontrolujeme provedení revizí,
 • v součinnosti s příkazcem zpracováváme a předkládáme, v termínu stanoveném příkazcem, aktualizovaný návrh plánu oprav na následující období. Součástí takto vypracovaného návrhu plánu oprav je i návrh finančního pokrytí nákladů na opravy a rekonstrukce,
 • zajišťujeme odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami,
 • na základě požadavků příkazce zajišťujeme plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti u spravované nemovitosti,
 • na základě požadavků příkazce zajišťujeme provádění deratizace společných prostor spravované nemovitosti. Na základě zvláštních požadavků zajišťujeme také desinfekci a dezinsekci,
 • na základě požadavků příkazce smluvně zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor nemovitosti,
 • na základě požadavků příkazce zajišťujeme drobné opravy a údržbu spravované nemovitosti,
 • podle schváleného plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací poskytujeme příkazci přiměřenou součinnost při jejich realizaci,
 • informujeme provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítě nebo její části a uplatňujeme požadavky na jejich odstranění. Informujeme příkazce a jednotlivé vlastníky a dotčené třetí osoby
  o dlouhodobých výlukách dodávek vody, tepla, elektřiny a plynu,
 • jsme v součinnosti s příkazcem při řešení případných reklamacích vad společných částí nemovitosti, v rámci reklamačního řízení uplatňujeme u dodavatelů požadavky na odstranění vad plnění zjištěných v záruční době.

#4

V oblasti obchodně právní

 • evidence obchodních smluv,
 • součinnost při zajištění pokladů pro SVJ v případě soudního vymáhání nedoplatků vlastníků.

nadstandardně:

 • dle předchozí domluvy možnost právní konzultace s právním zástupcem naší společnosti specializovaného v oblasti spoluvlastnického práva,
 • na požádání upomínání dlužníků,
 • založení společenství vlastníků jednotek,
 • návrhy na vklad nově zvoleného statutárního orgánu do veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava,
 • zajištění přijetí stanov ve znění odpovídajícímu novému občanskému zákoníku.

#5

V oblasti administrativní

 • na požádání poskytujeme součinnost při dodání podkladů ke shromážděním vlastníků,
 • na základě požadavků zpracujeme a podáme informace z účetnictví: např. stav dlouhodobých záloh a stav bankovních účtů, zůstatek nesplacené části úvěru,
 • na požádání poskytujeme součinnost při řešení pojistných událostí s pojišťovacími ústavy,
 • dle požadavků stanov vedeme seznam členů SVJ, a to včetně kontaktních údajů vlastníků, kteří trvale v domě nebydlí, na vyžádání zasíláme informace těmto vlastníkům poštou či e-mailem,
 • provádíme archivaci a uskladnění archivovaných dokladů dle příslušných právních předpisů,
 • zajišťujeme skartaci dokladů prošlých archivní dobou
 • vedeme osobní i písemné jednání s vlastníky, případně vystavujeme potvrzení na jejich žádost,
 • zpracováváme Zprávu o činnosti správce a hospodaření, ekonomickém
  a technickém vývoji společenství vlastníků za příslušný rok,
 • zajišťujeme svolání výročního shromáždění vlastníků v daném roce, předložení účetní závěrky ke schválení a následné zpracování zápisu z tohoto shromáždění,
 • zajišťujeme případné spolupráce s notářem,
 • poskytnutí součinnosti při zajištění dokladování potřebného pro přidělení dotací u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. a rovněž zajišťujeme součinnost při vyřizování úvěrů u bankovních ústavů.

nadstandardně:

 • zajišťujeme právní servis při zakládání společenství vlastníků,
 • zajišťujeme zápis rozhodných údajů – roční účetní závěrky v plném rozsahu do veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
 • zajišťujeme zpracování podkladů pro zajištění úvěrů na základě požadavků úvěrujících bank.