V této sekci naleznete informace k žádostem o standardní byty a byty v domě na ulici Tesařská 1. Ve věcech žádostí o byty v domech s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení (bezbariérové byty) se prosím obracejte na odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova.

Žádosti

Žadatel o uzavření nájemní smlouvy k bytu musí podat písemnou žádost o pronájem bytu v majetku města pouze na předepsaném tiskopise. V případě manželů či registrovaných partnerů podává žádost vždy jen jeden z nich.

Tiskopis je možné vyzvednout v sídle MRA, na všech agenturách MRA a je přístupný také na internetových stránkách společnosti v sekci ke stažení.

V Žádosti musí být uvedeny všechny požadované údaje.

Žadatel o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let. Při podání žádosti žadatel musí uhradit zálohu na jistotu (kauci) ve výši 1.000 Kč v pokladně společnosti Městská realitní agentura s.r.o., na adrese U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov (v případě, že žadatel byt nezíská, bude zálohová jistota vrácena zpět cca do 14 dnů po rozhodnutí RMH).

Žádost může podat i stávající nájemce bytu v majetku města Havířova. V případě, že dojde k uzavření nájemní smlouvy s tímto žadatelem, bude mít povinnost vrátit původní byt do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy k vyhlašovanému bytu.

Žadatel si může podat žádosti i na více bytů současně, ale u každého bytu musí být složena zálohová jistotu ve výši 1.000 Kč.

Obálka s tiskopisem žádosti musí být označena v levém horním rohu „BYT č. …. adresa požadovaného bytu“ a v pravém horním rohu jménem a adresou zájemce. Žádosti jsou přijímány v zalepených obálkách na podatelně MRA v přízemí budovy na adrese U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov. Podání žádosti poštou není přípustné.

Obálky s Žádostmi, které nebudou obsahovat výše specifikované údaje nebo budou na podatelnu společnosti Městská realitní agentura s.r.o., podány po stanoveném termínu, nebudou posuzovány.

V případě pochybností se neváhejte obracet na pracovníky bytového oddělení MRA.