V této sekci naleznete informace k žádostem o standardní byty a byty v domě na ulici Tesařská 1. Ve věcech žádostí o byty v domech s pečovatelskou službou a v domech zvláštního určení (bezbariérové byty) se prosím obracejte na odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova.

Žádosti

Žadatel o uzavření nájemní smlouvy k bytu, vyhlášeného MRA v záměru pronájmu bytu (dále jen ,,Záměr pronájmu“), musí podat písemnou žádost o pronájem tohoto konkrétního bytu na předepsaném tiskopise.

Tiskopis je označen jako Žádost o pronájem bytu v majetku města (dále jen ,,Žádost“).

V Žádosti musí být uvedeny všechny požadované údaje.

V Žádosti musí být uvedeny všechny požadované údaje, včetně řádně vyplněné přílohy Potvrzení o bezdlužnosti vůči předchozímu pronajímateli. Údaje potřebné k posouzení schopnosti hradit poplatky spojené s užíváním bytu z vlastních zdrojů a k posouzení bezdlužnosti je žadatel povinen při podání Žádosti doložit, a to předložením příslušných dokladů k nahlédnutí (pracovní smlouva, výplatní pásky za poslední 3 měsíce, doklad o přiznání důchodu a jeho výši, u podnikatelů potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu, daňové přiznání za minulý rok apod.).

Žadatelem o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let. Při podání Žádosti žadatel uhradí zálohu na jistotu (kauci) ve výši 5 000,- Kč.

Žádost může podat i stávající nájemce bytu v majetku města Havířova. V případě, že dojde k uzavření nájemní smlouvy s tímto žadatelem, bude mít povinnost vrátit původní byt do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy k novému bytu.

V případě pochybností se neváhejte obracet na pracovníky bytového oddělení MRA.