Naše společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 640 84 744, se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov – Město, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 8631, tímto na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), informuje, že jako povinná osoba podle Zákona zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

Naše společnost v souladu se Zákonem přijímá od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo či má dojít u společnosti, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, s níž oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,

c) porušuje Zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně.

Naše společnost určila následující tzv. Příslušné osoby, které jsou oprávněny k přijímání oznámení:

Ing. Jiří Volný, vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Pavla Kubíčková, advokátka

Petr Valášek, vedoucí provozního oddělení

E-mail pro podání oznámení: oznamovatel@mra.cz

Tel. č. pro podání oznámení: +420 730 596 064

Adresa pro podání oznámení: adresa sídla naší společnosti, kdy zásilka musí být označena: „K rukám Příslušné osoby“, NEOTVÍRAT – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“ (bez připojení tohoto označení nelze garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací)

Oznámení podle Zákona lze učinit rovněž prostřednictvím extérního oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti dostupného na web stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, lze učinit Finančnímu analytickému úřadu prostřednictvím e-mailu: reditel@fau.mfcr.cz.

Oznámení by mělo především obsahovat identifikaci osob podezřelých ze závadového či korupčního jednání a podrobný a souvislý popis takového jednání. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona a takovému oznamovateli současně nepřísluší ochrana před odvetnými opatřeními podle Zákona.

Závěrem naše společnost informuje, že přijímá od kohokoliv oznámení o protiprávním jednání rovněž na svou Etickou linku prostřednictvím compliance kanálů. Etická linka naší společnosti přijímá oznámení od všech oznamovatelů, tedy i ta, která nespadají do oblastí vyjmenovaných v Zákoně, včetně anonymních oznámení – jejich řešení se pak neřídí Zákonem, nýbrž pravidly Compliance programu naší společnosti.