Deset základních zásad compliance

V naší společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 640 84 744, se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov – Město, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 8631 (dále jen „Společnost“), byla dne 19. 6. 2023 přijata směrnice č. 2/2023 – „Program compliance“ (dále jen „Směrnice“). Na základě Směrnice byl zřízen Compliance management tým, který přijal následujících 10 základních zásad a pravidel chování.

 1. Dodržujte zákony, interní firemní pravidla a jednejte poctivě
 2. Respektujte své kolegy
 3. Chraňte majetek a dobrou pověst Společnosti
 4. Odmítejte úplatkářství a korupci
 5. Soutěžte/jednejte férově
 6. Jednejte v nejlepším zájmu Společnosti a vyhněte se střetu zájmů
 7. Zajistěte, aby byly případné dary a pohoštění přiměřené
 8. Před uzavřením dohody s třetí stranou proveďte její kontrolu
 9. Zachovávejte mlčenlivost o interních záležitostech
 10. Hlaste podezření z porušení Směrnice a jiných norem

Pro více informací máme zřízenou etickou linku*, která je Vám plně k dispozici formou anonymního formuláře dostupného na webových stránkách Společnosti či na níže uvedeném tel. č. nebo e-mailu. Můžete se obrátit také na kteréhokoliv člena našeho Compliance management týmu.

Tel. č.: +420 739 695 222

E-mail: schranka.duvery@mra.cz

Řídící Compliance Officer: Ing. Jiří Volný

Compliance Officer: Mgr. Pavla Kubíčková

Compliance Officer: Petr Valášek

  *Etická linka si vyhrazuje právo nereagovat na podněty nesouvisející s aktivitami ve společnosti, podněty s politickým podtextem nebo v souvislosti s postoji některých medií, podněty jevící znaky provokace nebo ataku na společnost a takové anonymní podněty, ze kterých nebude možné objektivně vyhodnotit další postup.