Jednatelé společnosti

M ě s t s k á   r e a l i t n í   a g e n t u r a,  s. r. o.

se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8631 u Krajského soudu Ostrava

 

s v o l á v a j í

zasedání jediného společníka k výkonu působnosti řádné valné hromady

 dne 23. 5. 2022 ve 14.00 hodin

místo konání: Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov, zasedací místnost RMH, 2. poschodí.

Pořad jednání:

 1. Prezence
 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
 3. Schválení pořadu jednání valné hromady
 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2021
 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
 6. Zpráva dozorčí rady společnosti
 • o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021
 • o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2021
 • o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
 • o výsledcích kontrolní činnosti
 1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021
 2. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2021
 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2021, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
 4. Různé

V Havířově, dne 14. 3. 2022

 

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL. M. a Ing. Jiří Lankočí
jednatelé společnosti