Jednatelé společnosti

M ě s t s k á   r e a l i t n í   a g e n t u r a,   s. r. o.

se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8631 u Krajského soudu Ostrava

s v o l á v a j í
zasedání jediného společníka k výkonu působnosti řádné valné hromady

dne 15. 5. 2023 ve 14.00 hodin
místo konání: Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov, zasedací místnost RMH, 2. poschodí.

Pořad jednání:
1. Prezence
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2022
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
6. Zpráva dozorčí rady společnosti
– o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022
– o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2022
– o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
– o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2022
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2022, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
10. Různé

V Havířově, dne 11. 4. 2023

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL. M.  a  Marek Světnička, DiS.
(jednatelé společnosti)

O tomto diskutuje “Pozvánka na Zasedání jediného společníka k výkonu působnosti řádné valné hromady

  1. Zpětný odkaz: DG Casino เว็บตรง

  2. Zpětný odkaz: ประกัน รถยนต์

Přidávání komentářů uzavřeno.