Jednatelé společnosti

Městská realitní agentura, s.r.o.
se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8631 u Krajského soudu v Ostravě

 

s v o l á v a j í
zasedání jediného společníka k výkonu působnosti
řádné valné hromady

dne 17. 6. 2024 ve 14.00 hodin
místo konání: Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov,
zasedací místnost RMH, 2. poschodí.

 

Pořad jednání:

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2023
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
– o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023
– o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2023
– o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
– o výsledcích kontrolní činnosti
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2023, vč. stanovení
výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
7. Různé

 

V Havířově, dne 13. 5. 2024

 

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL. M. a Marek Světnička, DiS.
jednatelé společnosti