Jednatelé společnosti
Městská realitní agentura, s.r.o.
se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8631 u Krajského soudu Ostrava
svolávají zasedání jediného společníka k výkonu působnosti řádné valné hromady
dne 11. 5. 2020 ve 14:30 hodin
místo konání:

Hotel Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov, salónek 1.p.

Pořad jednání:

 1. Prezence
 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
 3. Schválení pořadu jednání valné hromady
 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2019
 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
 6. Zpráva dozorčí rady společnosti
 • o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
 • o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2019
 • o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
 • o výsledcích kontrolní činnosti
 1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019
 2. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2019
 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2019, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
 4. Různé

V Havířově, dne 24. 3. 2020