Jednatelé společnosti
Městská realitní agentura, s.r.o.
se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8631 u Krajského soudu Ostrava
svolávají zasedání jediného společníka k výkonu působnosti řádné valné hromady
na den 27. 5. 2019 v 14:15 hodin
místo konání: Hotel Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, 736 01 Havířov, salónek 1.p.

Pořad jednání:

1. Prezence
2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
6. Zpráva dozorčí rady společnosti
– o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
– o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018
– o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
– o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku společnosti
10. Různé

V Havířově, dne 4. 3. 2019