Zpracování osobních údajů

Zájemce o byt bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že na základě podání Žádosti o pronájem bytu v majetku města (dále také jen „Žádost“) budou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávány veškeré jím poskytnuté osobní údaje, a to za účelem vzájemného plnění a vyřízení všech záležitostí vyplývajících z této Žádosti, tj. zejména za účelem rozhodování o Žádosti, vypořádání vzájemných práv a povinností spojených s podáním Žádosti (záloha na jistotu), a uložení Žádosti pro evidenční účely. Toto poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro zahájení jednání o uzavření nájemní smlouvy k bytu; nebudou-li osobní údaje v rozsahu vyplývajícím ze Žádosti poskytnuty, nebude Žádost posouzena. Zpracovatelem poskytnutých osobních údajů je společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, přičemž zpracování osobních údajů zajišťují zaměstnanci společnosti, a to jak manuálně (v listinné podobě), tak případně i elektronicky, včetně vedení databáze v informačním systému MRA.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zaměstnancům MRA, statutárnímu městu Havířov a příslušným zaměstnancům Magistrátu města Havířov; v nezbytném rozsahu mohou být osobní údaje zpřístupněny také dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu či výkon práv a právem chráněných zájmů MRA nebo statutárního města Havířov. V případě uzavření nájemní smlouvy s žadatelem budou osobní údaje poskytnuté spolu s podáním Žádosti dále zpracovávány za účelem plnění veškerých práv a povinností souvisejících s nájmem bytu, včetně případného vymáhání pohledávek, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro ochranu či výkon práv a právem chráněných zájmů MRA nebo statutárního města Havířova.

Osoba, která podala Žádost o byt a zjistí nebo se domnívá, že zpracovatel provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Požádá-li žadatel o byt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat;  v takovém případě má zpracovatel právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.